شماره جاری: دوره 24، شماره 4 - شماره پیاپی 94، زمستان 1398، صفحه 1-236 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
دانشگاه قرآن و حدیث

جانشین سردبیر دبیر اجرایی
شاپا چاپی
15610098