شماره جاری: دوره 25، شماره 2 - شماره پیاپی 96، ناشر، تابستان 1399، صفحه 1-176 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
دانشگاه قرآن و حدیث

جانشین سردبیر دبیر اجرایی
شاپا چاپی
15610098