نویسنده = حسن نقی زاده
تعداد مقالات: 3
1. بررسی دلایل رویکرد اخباریان به علم رجال

دوره 18، شماره 70، زمستان 1392، صفحه 104-128

حسن نقی زاده؛ سعیده سادات موسوی نیا


2. جستاری در باره اصطلاح حدیث قوی

دوره 17، شماره 65، پاییز 1391، صفحه 146-165

علیه رضاداد؛ سیدکاظم طباطبایی؛ حسن نقی زاده


3. روایات تفضیل در اصول الکافی، هم ساز یا ناسازگار

دوره 17، شماره 64، تابستان 1391، صفحه 57-89

حسن نقی زاده؛ فاطمه کرمی