کلیدواژه‌ها = روایت های عرضه بهر قهرآن. روایهت ههای تأویهل بهاطنی. ارزیهابی روایهت. تأویهل باطنی
تعداد مقالات: 1
1. امکان سنجی عرضه روایت های تأویلی باطنی بر قرآن

دوره 20، شماره 77، پاییز 1394، صفحه 28-58

محمد مرادی