دوره و شماره: دوره 19، شماره 72، تابستان 1393، صفحه 1-195 
5. درآمدی بر تاریخ حدیث شیعه بحرین در عصر حضور

صفحه 82-103

مهدی سلیمانی آشتیانی؛ مهدی فرمانیان