اسماعیل بن مرّار در آینه نقد

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه مازندران.

2 عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران.

چکیده

پژوهش حاضر با عنوان «اسماعیل بن مرار در آینه نقد» به دنبال آن بوده تا به شناسایی این راوی در میان افرادی با نام‌های مشابه پرداخته و پرده از روی وثاقت یا عدم وثاقت این فرد بردارد؛ به این منظور که صحت یا عدم صحت احادیث بسیاری که در کتب اربعه از وی نقل‌شده و بیش از دویست روایت است، برای اهل فن مشخص‌گردد. از این رو، با شیوه تحلیلی- تطبیقی و استفاده از شواهد موجود به تعیین هویت افراد با نام‌های مشابه پرداخته شده و علی رغم نبود توثیق خاص، با استفاده از سه مورد توثیق عام به وثاقت وی دست یافتیم و جدای از آن، دو دلیل مبنی بر تصحیح روایاتش به‌دست آمد.

کلیدواژه‌ها