رابطه کفاف و توسعه در مصرف بر اساس روایات اسلامی

نوع مقاله: علمی پژوهشی

چکیده

الگوی مصرف اسلامی، اقتضا دارد تا افراد مجاز باشند از درآمدهای خود در حد کفاف بهره‌مند شوند و برای اشخاصی که واجب‌النفقه آنان هستند نیز در همین حد هزینه نمایند. در روایات، مصرف بیش از حد کفاف مصداق اسراف دانسته شده و مورد نهی قرار گرفته است. دولت نیز موظف است به گونه‌ای برنامه‌ریزی نماید تا زمینۀ درآمد و مصرف برای تمام افراد جامعه در کفاف فراهم شود. امّا بعضی از اندیشمندان اسلامی، با تمسک به برخی روایات، مدعی هستند که توسعه در مصرف، حد مطلوب مصرف اسلامی است و مصرف به میزان توسعه، اسراف محسوب نمی‌شود. بنا بر این، مطلوب است همۀ افراد تا حد توسعه در مصرف برای اشخاصی که وجب‌النفقه آنان هستند، امکانات فراهم نماید و همچنین دولت موظف است برای این حد از درآمد و مصرف برای تمام افراد جامعه برنامه‌ریزی کند. این تحقیق به روش مطالعه کتابخانه‌ای و تحلیل متن منابع اسلامی با تبیین مفهوم کفاف و توسعه در مصرف، اثبات می‌کند که مقصود روایات و آموزه‌های دینی از توسعه در مصرف همان حد کفاف است.

کلیدواژه‌ها