وثاقت محمدبن‌سنان در ترازوی نقد و بررسی

نوع مقاله: علمی پژوهشی

چکیده

بزرگان رجالی، در وثاقت محمدبن‌سنان اختلاف­نظر شدیدی دارند. پس از تحلیل و بررسی عوامل تضعیف و توثیق، این نتیجه حاصل است که با توجه به نظریه اکثریت قدما همچون نجاشی و ابن­غضائری و بلکه اجماع اصحاب بنا بر ادعای شیخ مفید بر تضعیف وی، به طور قطع، تمامی موانع وثاقت وی مفقود نیست؛ زیرا ممکن است موانع، منحصر در عواملی چون وجاده­ای و یا غلو نباشد. بنابراین، عوامل تضعیف او که به دست ما رسیده، تمام نیست و بر حسب ظاهر، روایاتی بر توثیق او وجود دارد؛ با این حال، پذیرفتن مضمون این روایات و گذشتن از تضعیفات نجاشی و مشهور و بلکه اجماع اصحاب، به‌راحتی ممکن نیست و چه بسا اعراض قدما از مضمون این دسته از روایات و تضعیف محمدبن‌سنان از ناحیه آنها، موجب تضعیف سند این روایات می­شود. پس، چاره­ای نیست؛ جز اینکه با در نظر گرفتن تضعیف محمدبن‌سنان توسط رجالیون متقدم، قائل به تضعیف وی شویم.

کلیدواژه‌ها