روایات طبی؛ تبار و اعتبار

نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

برای بهره‏گیری از روایات طبی نیازمند تبارشناسی، معناشناسی و اعتبارسنجی‏ آن‏ها هستیم؛ یعنی مأخذ، سند و ناقلان هر روایت روشن شود و مفهوم متن و مقصود گوینده‏ آن‏ها نیز بررسی گردد. اطمینان از فراگیری روایات طبی نسبت به همگان و رَوایی کاربرد آن در روزگار کنونی نیز نیازمند اعتبارسنجی‏ آن‏ها از طریق سنجش با دانش پزشکی، تغذیه، گیاه‏شناسی یا تجربه‏های بالینی است. این امر با موانعی همچون تقدس روایات، آشنایی ناکافی با روش‏های تجربی و راه‏های بن بست روبه‏رو است. ما با نگاهی به ضرورت این سنجش، راه حل گفت‏و‏گوی گام به گام مشارکتی را پیشنهاد داده و در زدودن برخی موانع کوشیده‏ایم. در دل این بررسی‏ها برخی روایات طبی مرتبط را نیز آورده‏ایم.

کلیدواژه‌ها