بررسی سندی و دلالی روایت «وَضَعَ اللهُ یَدَهُ عَلی رُؤُسِ‌ العبادِ» در پرتو سنت‌های قرآنی / محمد میرزایی، علی اکبر حبیبی مهر

نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

روایات قیام قائم آل‌محمد 7 بخشی از تراث مکتوب حدیثی مسلمانان است. بدون درنظر گرفتن مفهوم درست و شرایط ویژه عصر قیام، روایات گاهی ناباورانه و گاهی از باب معجزه جلوه می‌کند. امام‏‏‏باقر7 فرمود: هنگامه قیام قائم ما، خداوند دستش را بر سر مردم نهاده، عقول آنان تجمیع و حلم آنان کامل می‌شود. این مقاله در صدد بررسی سندی و دلالی این روایت و سپس صحت دلالی آن در پرتو سنت‌های الهی در دنیاست. روش مقاله، توصیفی- تحلیلی‌ است و از منابع کتابخانه‌ای فراهم آمده‌است. یافته‌های مقاله نشان می‌دهد رشد علمی و تجارب تلخ‌ و شیرین بشر، زمینه‌ساز رحمت الهی است و خود مقدمه امدادهای غیبی برای کسانی است که قابلیت آن را تحت مدیریت و رهبری امام‏‏‏زمان 7 پیدا کنند. روایت صحیح است و دست‌ خدا بر سر بندگان کنایه از رحمت الهی با قالب‏های گوناگون و پس از قیام به واسطه امام‏‏‏زمان 7 است. رخدادهای عصر قیام با نگاه فوق، منطبق با سنت‌های الهی در قرآن است.
 

کلیدواژه‌ها