بازشناسی شخصیت و جایگاه علمی ‏داود بن‌کثیر رقی، بر پایه روایات و تعامل فقیهان / حسین محققیان، محمدکاظم رحمان ستایش و محمد صادق بخشی جویباری

نوع مقاله: علمی پژوهشی