ارائه مدل رویارویی امیرالمومنین (علیه السلام) با باورها و رفتارهای ناصواب (با رویکرد گراندد تئوری)

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسنده

دانشگاه شاهد

10.22034/hs.2021.13325

چکیده

واپس گرایی و بازگشت به رسوم جاهلیت، دوری از سیره رسول خدا (ص)، فساد اقتصادی و انحراف سیاسی، میراث برجای مانده برای امام علی (ع) است. زندگی مولودی که از والدین ‏هاشمی ‏نسب است و تربیت یافته رسول خدا (ص) و اولین مسلمان است در دو پاره تاریخ، یعنی دوران سکوت و خانه‏ نشینی و دوران خلافت، مملو، از رخدادهای زشت و زیباست که از جمله زشتی ‏های آن کژاندیش ی‏ها و بدرفتاری ‏های مردمان آن روزگار است.
هدف از این پژوهش، بررسی و تحلیل شیوه مواجهه حضرت با این باورها و رفتارهای ناصواب است. این تحقیق به لحاظ هدف، بنیادی و و کاربردی و با روش (Grounded Theory)‏ یا نظریه ‏پردازی زمینه ‏بنیان از نوع گلاسری انجام شده است که از نوعی رویکرد استقرایی بهره می ‏گیرد و هدف آن، ساختن نظریه ‏ای است که در زمینه مورد مطالعه صادق و روشن‏گر باشد. جامعه تحقیق تمام روایات امیر المؤمنین (ع)، بر اساس دو مجموعه مسند و دانشنامه الامام امیرالمؤمنین(ع) است و از نهج البلاغه و بعضی از شروح آن نیز استفاده شده است.‏ بعد از مراحل کدگذاری باز و انتخابی و نظری مدل مواجهه حضرت با باورها و رفتارهای ناصواب ارائه شده است.
 

کلیدواژه‌ها