بررسی تطبیقی روایات تأویلی اثناعشری و اسماعیلی ناظر به آیات توحیدی قرآن

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

2 معاونت پژوهشکده تفسیر اهل بیت/ مدرس دانشگاه قرآن و حدیث

10.22034/hs.2022.13387

چکیده

بحث تأویل یکی از مباحث مهم در جهان اسلام است. مسئله اصلی این
تحقیق بررسی تطبیقی روایات تأویلی اثناعشری و اسماعیلی ناظر به قرآن کریم در
حوزه معارف توحیدی است. تا کنون  میراث اسماعیلی با روایات تأویلی اثناعشری
در مباحث اعتقادی به ویژه معارف توحیدی اشتراک زیادی دارند؛ برای نمونه: تأویل
آیه نور، تأویل عرش و کرسی، تأویل اسمای حسنای خداوند. بررسی سندی
روایات تأویلی مشترک نشان‏گر نقش فعال راویان متهم به غلوّ و راویان دارای گرایش فطحی و واقفی است. در نتیجه، به صورت موجبه جزئیه تأثیرپذیری منابع حدیثی اثنا‏عشری و اسماعیلی در حوزه معارف توحیدی از جریان غلوّ و فرق انحرافی دو
قرن نخست ثابت می‏شود. همچنین راویان مجهول در این اسناد به وفور یافت
می‏شوند که برخی از آنان گزارش شده‏اند. این مقاله به روش توصیفی - تحلیلی به سامان رسیده است.
 

کلیدواژه‌ها