تبیین دلالی احادیث عرضه بر قرآن و کارکرد مصداقی آن در شناخت مجعولات حدیثی

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

10.22034/hs.2022.13391

چکیده

نوشتار حاضر - که با روش تحلیلی - توصیفی و بهره‏گیری از ابزار کتابخانه‏ای به نگارش در آمده است - گستره بهره‏برداری از احادیث عرض را در تشخیص صدور، دلالت و جهت روایات می‏کاود و پس از آن امکان و ضرورت عرضه احادیث به قرآن را از دیدگاه قرآن تبیین می‏نماید. نتیجه آن شد که فرایند عرضه از تضمین صدور روایت از معصوم ناتوان است، ولی می‏تواند عدم صدور را تضمین نماید و یکی از راه‏های مهم در احراز قطعی جهت روایت و دریافت مراد اصلی گوینده آن باشد. الگوبرداری از روش معصومان: در عرضه حدیث بر کتاب الهی، سوق دهنده تعریف مفهومی به نام «حیطه‏های فرایند عرضه حدیث بر قرآن» است که محقق می‏تواند از این حیطه‏ها در فرایند عرضه حدیث بر قرآن کریم بهره گیرد. بنا بر استقرای پژوهش، این حیطه‏ها عبارت‏اند از: «کتابت مصحف کنونی»، «قرائت مصحف»، «شأن و فضای نزول»، «زمان و ترتیب نزول»، «سباق آیه»، «سیاق آیه» و «دلالات قرآنی». سه حیطه آخر، پرکاربردترین حیطه‏ها برای فرایند عرضه بر قرآن هستند.
 

کلیدواژه‌ها