پژوهشی در بارۀ نامه‌های دعوت حضرت رسول(ص)

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات.

2 کارشناس ارشد علوم قرآن و حدیث

چکیده

این پژوهش به مطالعۀ نامه‌های دعوت پیامبر گرامی اسلام(ص) می‌پردازد. با یک نگرش کلی به تمام نامه‌های دعوت، مواردی چون؛ تعداد نامه‌ها، زمان ارسال نامه‌ها، مخاطبان، مفاهیم اصلی و متون اختلافی مورد مطالعه قرار گرفته است. همچنین مصادر طولی و عرضی نامه‌ها، مسألۀ امی بودن پیامبر(ص) و فلسفه ارسال پیام کتبی نیز بررسی شده است. در بخش دیگری از این پژوهش، تحلیل فراوانی ‌نامه‌های دعوت بر اساس سال‌های پس از بعثت، تحلیل فراوانی نامه‌ها از حیث مخاطبان، مؤلفه‌های مهم نامه‌ها و میزان تکرارشان مورد توجه است. در پایان این نوشتار، ادبیات نامه‌ها و عوامل تاثیرگذار بر نامه‌ها، مورد بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها