نگاه حوزه بغداد به راویان و آرای رجالی مدرسه حدیثی قم

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر پژوهشگاه قرآن و حدیث

2 استادیار دانشگاه قرآن و حدیث

چکیده

شهرت رویکرد متفاوت دو مدرسه قم و بغداد در تعامل با حدیث و معارف نقلی و معیارهای ایشان در اعتبار سنجی روایات، ترسیم فضایی کاملاً متفاوت و متقابل را از این دو مدرسه درپی داشته است. این در حالی است که نگاه حوزه بغداد به قم برخاسته از وامداری و دفاع از راویان و پاسداشت مشایخ و محتوای میراث ایشان است. گرچه مدرسه بغداد نقدهایی به برخی شیوه‌های میراث پژوهی و آرای رجالی قم دارد، اما توصیفات بلند فهرست‌نگاران بزرگ شیعه نسبت به مشایخ و مصنفات قم و اعتماد بر طرق نقل میراث از قم، گویای اعتنای خاص بغداد به این مدرسه عظیم است.

کلیدواژه‌ها