نقدی روایی ـ کلامی بر دیدگاه اتان کلبرگ در موضوع «تقیه از منظر شیعه امامیه»

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه امام صادق علیه السّلام و عضو هیئت علمی دانشگاه جامع امام حسین علیه السّلام

3 دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه امام صادق علیه السّلام