بررسی دلایل رویکرد اخباریان به علم رجال

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه فردوسی مشهد.

2 کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد.

چکیده

اخباریان، در قرون اخیر، بر گروهی از عالمان اطلاق می‌شود که نسبت به اخبار رسیده از معصومان: توجه ویژه نشان می‌دهند. در این میان، دیدگاه این گروه نسبت به علم رجال و ارزش آن در خور تأمل است. آنچه مشهور است، رویکرد منفی اخباریان به علم رجال و انکار نیاز به این دانش از سوی آنان است. شاید مخالفت اخباریان با علم درایه و در پی آن، تنویع حدیث و از سوی دیگر، رابطه تنگاتنگ میان علم درایه و دانش رجال همگان را بدین باور واداشته است. این پژوهش در صدد است که مشخص کند اخباریان به طور مطلق منکر علم رجال نبوده‌اند. تألیفات رجالی و گاه بررسی سندی روایات توسط آنان، این مدعا را تأیید می‌کند که آنان خود، منهج رجالی خاصی را داشته‌اند و در قبال آن اهداف خاصی را دنبال می‌کردند.

کلیدواژه‌ها