حدیث «لا تُفضّلونی علی موسی»؛ روی‏کردها و نظریه معیار

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه تهران - پردیس فارابی

چکیده

افضلیت رسول خدا9 بر پیامبران پیشین، نظریه اجماعی شیعه و سنّی است، لکن بر اساس برخی از روایات نقل شده از رسول خدا9، چون «لا تُفضّلونی علی موسی7»، از تفضیل ایشان بر موسی7 نهی شده است. روایاتِ اسلامی در این موضوع دچار تعارض بوده و یک­دست نیستند. حال، روایاتِ منع تفضیل با اجماع فریقین چگونه قابل جمع است؟ روی‏کردهای رایج میان حدیث­پژوهان مسلمان در تحلیل این روایات چیست؟ مقصود اصلی رسول خدا9 از این روایت چیست؟ پژوهه حاضر در چهار بخش: گونه­شناسی روایات تفاضل پیامبران، تعارض­نمایی درونی و بیرونی روایات منع تفضیل، بازشناسی و ارزیابی روی‏کردهای حدیث‏پژوهان در تحلیل این روایات و ارائه نظریه‏ای جدید در این باب، روایاتِ منع تفضیل را به بوته بحث نشانده است.

کلیدواژه‌ها