نقش قرآن در کشف و اصلاح تصحیف در روایات

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی، گروه علوم قرآن و حدیث

2 دانشجوی کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث دانشگاه علوم اسلامی رضوی

چکیده

بهره‌گیری از روایات منوط بهزدودن آسیب‌های وارد بر آن است. یکی از این آسیب‌ها تصحیف است که موجب تغییر جزئی در الفاظ روایت و در نتیجه انحراف از معنای مقصود می‌شود. این نوشتار با روش توصیفی - تحلیلی پس از معرفی اجمالی این آسیب و بیان اهمیت توجه به آن، به بیان روش‌های مختلف شناسایی روایات مصَحَّف پرداخته، پس از آن ضمن توجه دادن به تأثیر پذیری محتوایی و شکلی روایات از آیات قرآن، به ارائه دو روش جدید، مبتنی بر قرآن، در جهت شناسایی و اصلاح این دسته از روایات می‌پردازد.
 

کلیدواژه‌ها