دوره و شماره: دوره 20، شماره 76، تابستان 1394، صفحه 1-200 
6. نگرشی نو به حدیث «دفن البنات من المکرمات»

صفحه 120-136

پوران میرزایی؛ نهله غروی نائینی