دوره و شماره: دوره 20، شماره 77، پاییز 1394، صفحه 1-195 
4. ارزیابی روایات مصافحه پیامبر با زنان با تأکید بر آیه 12 سوره ممتحنه

صفحه 59-80

مصطفی زمانی؛ محمدرضا ستوده نیا؛ محمدرضا حاجی اسماعیلی


6. باز شناخت نظام اندیشگی نص گرایان و محدثان متقدم

صفحه 104-134

روح الله شهیدی؛ محمدکاظم رحمان ستایش