دوره و شماره: دوره 20، شماره 78، زمستان 1394، صفحه 1-185 
6. تأثیر شناخت احکام حکومتی در فهم حدیث

صفحه 117-142

حسین محققیان؛ محمدکاظم رحمان ستایش


8. اسماعیل بن مرّار در آینه نقد

صفحه 164-180

فریبا رضازاده کهنکی؛ مهدی تقی زاده طبری