دوره و شماره: دوره 21، شماره 82، زمستان 1395، صفحه 1-192