دوره و شماره: دوره 23، شماره 88، تابستان 1397، صفحه 1-200 

علمی پژوهشی

10. چکیده عربی

صفحه 198-202