دوره و شماره: دوره 24، شماره 4 - شماره پیاپی 94، زمستان 1398، صفحه 1-236 

ترجمه چکیده ها

10. چکیده عربی مقالات

صفحه 229-234

حیدر مسجدی