دوره و شماره: دوره 25، شماره 1 - شماره پیاپی 95، ناشر، بهار 1399، صفحه 1-198 
3. تحلیل مفاهیم «مضاف نفس» در روایات و تبیین سازه روان‌شناختی خودنظم‏جویی بر اساس آن

صفحه 29-61

10.22034/hs.2020.13043

حمید رفیعی هنر؛ مسعود جان بزرگی؛ رحیم نارویی نصرتی؛ حمیدرضا حسن آبادی