دوره و شماره: دوره 25، شماره 4 - شماره پیاپی 98، ناشر، زمستان 1399 

شناسنامه علمی شماره

1. شناسنامۀ علمی

صفحه 1-2


پژوهشی

2. تحلیل فقه الحدیثی مدلول روایات مخلوق اول

صفحه 3-30

مجید معارف؛ حسام امامی دانالو


3. تحلیل گفتمان احادیث «ده دوازده» در فقه معاملات

صفحه 31-55

فاطمه آلبوغبیش؛ حمیدرضا بصیری؛ محمد کاظم رحمان ستایش


7. پذیرفتنی یا نپذیرفتنی بودن غلوِ صالح بن سهل، یکی از راویان شیعه

صفحه 141-160

سیده سکینه موسوی؛ محمد مهدی تقدیسی؛ سیده فاطمه حسینی میرصفی


8. منظورشناسی احادیث زنانه «من لا یحضره الفقیه» بر اساس الگوی مایکل هلیدی

صفحه 161-184

فریبرز حسین جانزاده؛ محمد شایگان مهر؛ صدیقه بزرگنیا