دوره و شماره: دوره 18، شماره 70، زمستان 1392، صفحه 1-185 
5. الگوی اسلامی سلسله مراتب در خانواده با رویکرد روانشناختی

صفحه 79-103

جواد ترکاشوند؛ محمدعلی مظاهری تهرانی؛ عباس پسندیده


6. بررسی دلایل رویکرد اخباریان به علم رجال

صفحه 104-128

حسن نقی زاده؛ سعیده سادات موسوی نیا