دوره و شماره: دوره 18، شماره 68، تابستان 1392، صفحه 1-178 
7. واکاوی گونه‏‏های دخالت ذهنیت راویان در فهم حدیث

صفحه 116-143

ابوالفضل ساجدی؛ سید محمود مرتضوی شاهرودی