اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه

دکتر عبدالکریم بی آزار شیرازی

علوم قرآن و حدیث دانشیار دانشگاه الزهراء

biazarhadith.net

دکتر سید محمد باقر حجتی

علوم قرآن و حدیث استاد دانشگاه تهران

hojatitpf-iau.ir

دکتر محمد کاظم شاکر

علوم قرآن و حدیث استاد دانشگاه قم

mk-shakeryahoo.com

دکتر سید کاظم طباطبایی

علوم قرآن و حدیث استاد دانشگاه فردوسی مشهد

tabatabaeium.ac.ir

دکتر فاطمه علایی رحمانی

علوم قرآن و حدیث استادیار دانشگاه الزهرا

women_rcalzahra.ac.ir

دکتر مجید معارف

علوم قرآن و حدیث استاد دانشگاه تهران

maarefut.ac.ir

دکتر محمد علی مهدوی راد

علوم قرآن و حدیث دانشیار دانشگاه تهران

mahdaviradisca.ac.ir

مدیر مسئول

محمد محمدی ری شهری

علوم قرآن و حدیث رئیس مؤسسۀ علمی فرهنگی دار الحدیث

astanofficeyahoo.com
02537176105

جانشین سردبیر

سید محمد کاظم طباطبایی

علوم حدیث دانشیار دانشگاه قرآن و حدیث

tabakazemgmail.com

دبیر تخصصی

دکتر احمد غلامعلی

علوم حدیث هیأت علمی دانشگاه قرآن و حدیث

a.gholamali110gmail.com

دبیر اجرایی

محمدکریم صالحی

پژوهشکده علوم و معارف حدیث

ulumhadithhadith.net

ویراستار

محمد قنبری

علوم حدیث پژوهشکده علوم و معارف حدیث

ghanbari1350gmail.com
02517176131

اعضای هیات تحریریه

عباس پسندیده

استاد دانشگاه قرآن و حدیث

pasandidehadith.ir
02537176532

هیات تحریریه تخصصی

رضا برنجکار

کلام استاد دانشگاه تهران، رئیس پژوهشگاه قرآن و حدیث

berenjkar.ir
berenjkarut.ac.ir
09123530292