داوران

ردیف

نام داور

تحصیلات

رتبه علمی

پست الکترونیکی

شماره تلفن

تخصص

1                     

 ایازی،  سیدمحمدعلی

دکترای تخصصی

استادیار

ayazi1333@gmail.com،

 

علوم قرآن حدیث

2                     

. اسلامی اردکانی، سید حسن

 دکترای تخصصی

دانشیار

eslami@urd.ac.ir

02512701146

 اخلاق حرفه ای اخلاق کاربردی حدیث

3                     

 آقایی، سیدعلی ،

دکترای تخصصی

استادیار،

aghaeisali@gmail.com

00493052667244

 حدیث جریان های حدیثی

4                     

 امینی، نوروز،

دکترای تخصصی

استادیار دانشگاه گیلان

nowruzeamini@gmail.com

09125714200

 

5                     

باقری، حمید،

دکترای تخصصی

استادیار دانشگاه تهران

bagheri.h@ut.ac.ir

۰۲۱۴۲۷۶۲۲۱۳

 

6                     

براتی سده، فرید

 دکترای تخصصی

استادیار

f.baratisedeh@gmail.com

88272068.

 روانشناسی مثبت گرا (حدیث)

7                     

برنجکار، رضا

 دکترای تخصصی

 استاد دانشگاه تهران

berenjkar@ut.ac.ir

02516644082

، کلام، حدیث

8                     

 بهرامی، محمد حسین،

دکترای تخصصی

استادیار جامعة المصطفی

mbahrami@noornet.net

02532937577.

 

9                     

پسندیده، عباس

 دکترای تخصصی

دانشیار دانشگاه قرآن و حدیث

pasandide@hadith.ir

02537176532

 فقه الحدیث، حدیث و روانشناسی

10                 

جوادی، قاسم،

خبرۀ حوزوی

 

 javadi608@yahoo.com

 

عرفان، حدیث ادیان

11                 

حجت، هادی

دکترای تخصصی

دانشیار

hadyhojjat@yahoo.com

0251-7746884

، جوامع حدیثی، مصطلحات

12                 

 خوش نصیب، مرتضی

سایر

سایر

khoshnasib16@yahoo.com

02517176238

فقه الحدیث، حدیث و ادبیات عرب

13                 

 دیاری بیدگلی، محمد تقی

 دکترای تخصصی

دانشیار

mt_diari@yahoo.com

09121513704

 حدیث، علوم قرآن و حدیث

14                 

داوری، محمد،

دکترای تخصصی

سایر

mdavari42@gmail.com

 

حوزوی، میان رشته ای جامعه شناسی

15                 

 دلبری، سید علی،

 دکترای تخصصی

استادیار

saddelbari@gmail.com

05117334095

آسیب شناسی حدیث، فقه الحدیث

16                 

راد، علی،

دکترای تخصصی

دانشیار

ali.rad@ut.ac.ir

09192534870

فقه الحدیث، حدیث و مستشرقان، علوم قرآنی

17                 

ربانی خواه، احمد،

 دکترای تخصصی

استادیار

rabbani_kh@pnu.ac.ir

05144660327

 فقه الحدیث، زبان شناسی

18                 

رحمان ستایش، محمد کاظم

سطح 4 حوزه

دانشیار دانشگاه قم

kr.setayesh@gmail.com

 

رجال، منابع حدیثی، فقه الحدیث

19                 

 رحمتی، محمدکاظم

 دکترای تخصصی

 

 kazemr112@gmail.com

 

 کتابشناسی، نسخه شناسی

20                 

 رستمی، محمدحسن

 دکترای تخصصی

 

 rostami@um.ac.ir

 

 حدیث و علوم قرآن

21                 

 رضایی، محمدجعفر،

دکترای تخصصی

سایر

jafarrezaei61@gmail.com ،

 

کلام

22                 

 رضوی، رسول،

سطح 4 حوزه

، دانشیار

rrazavi1391@yahoo.com

09127478695

، حدیث، کلام، ادیان

23                 

رنجبری، احمد،

دکترای تخصصی

 

a.r.heydarbaqi@gmail.com

37176522،

 نسخه شناسی

24                 

 روحی برندق، کاوس ،

دکترای تخصصی

دانشیار تربیت مدرس

14rohi@gmail.com

02182884614

، فلسفه، عرفان

25                 

 سبحانی نیا، محمد تقی،

دکترای تخصصی

استادیار

sobhaninia.m@qhu.ac.ir

09127539471

اخلاق کاربردی

26                 

 سبحانی نیا، محمد رضا،

دانشجوی دکترا

مربی

mrsobhaninia@gmail.com

09124522686

حدیث، احادیث موضوعه، جریان شناسی

27                 

سرخه ای، احسان

 سطح 4 حوزه،

استادیار

e.sorkhei@gmail.com

02537785011

، کتابشناسی، احادیث

28                 

 سلیمی، علی،

دکترای تخصصی

استادیار

ali_salimil@hotmail.com

09125510571

 حدیث و

29                 

 سلیمانی آشتیانی، مهدی،

دکترای تخصصی

 

msa0121@gmail.com

02537176127

نسخه شناسی، تصحیح و احیاء متون

30                 

 شاکر، محمد کاظم

 دکترای تخصصی

استاد

mk_shaker@yahoo.com

02532103952،

 مستشرقان، تأویل ، علوم قرآن

31                 

. شفیعی خوزانی، سعید،

دکترای تخصصی

استادیار

s.shafiei@ut.ac.ir

02133136154

مستشرقان ، حدیث

32                 

 شکرانی، رضا

 دکترای تخصصی

استادیار

shokrani.r@gmail.com

09132047097

 

33                 

 شهیدی، روح الله

 دکترای تخصصی

 استادیار دانشگاه تهران

roohallahshahidi@gmail.com

o2537749136

حدیث ، رجال

34                 

شهدادی، احمد،

خبرۀ حوزوی

 

ahmadshahdadi@gmail.com،

 

ادبیات فارسی و حدیث

35                 

صادقی، هادی،

استاد

دانشگاه قرآن و حدیث

sadeqi.hadi@gmail.com

 

کلام، اخلاق کاربردی

36                 

صدرایی، علی،

خبرۀ حوزوی

 

، sadraiy@gmail.com

 

نسخه شناسی، تصحیح و احیاء متون

37                 

صفری فروشانی، نعمت الله،

 دکترای تخصصی

 

nsafari8@gmail.com ،

 

تاریخ ، حدیث، غالیان، تقیه

38                 

طباطبایی، سید کاظم،

 دکترای تخصصی

استاد دانشگاه فردوسی مشهد

tabatabaei@um.ac.ir ،

 

حدیث، مسندنگاری، علوم حدیث

39                 

طباطبایی، سید محمدعلی

دکترای تخصصی

استادیار

mataba2003@gmail.com

37176558

حدیث، مستشرقان

40                 

طباطبایی، محمد کاظم،

سطح 4 حوزه

استادیار

tabakazem@gmail.com

02517176127

حدیث ، فقه الحدیث، نهج البلاغه

41                 

عالم زاده نوری، محمد،

 

 

mhnoori@gmail.com ،

 

اخلاق

42                 

عباسی، مهدی ،

  دکترای تخصصی

سایر

ym.abbasi@gmail.com

 ،

 حدیث، میان رشته‌ای، روانشانسی

43                 

عیوضی، حیدر،

 دکترای تخصصی

سایر

heidareyvazi@yahoo.com

09109971938

حدیث، مستشرقان

44                 

غلامعلی، احمد

 دکترای تخصصی

استادیار

a.gholamali110@gmail.com

09127506949

  حدیث، فقه الحدیث، نهج البلاغه

45                 

 غلامعلی، مهدی

 دکترای تخصصی

 استادیار

 mahdigh53@gmail.com ،

 

حدیث، رجال، سندشناسی

46                 

فراتی، علی اکبر

 دکترای تخصصی

 استادیار

a.forati@ut.ac.ir

09195794504

حدیث، ادبیات عرب،  فقه الحدیث

47                 

فقهی زاده، عبدالهادی،

دکترای تخصصی

دانشیار

faghhizad@ut.ac.ir،

 

حدیث، نقد حدیث، فقه الحدیث

48                 

قاضی زاده، کاظم

 سطح 4 حوزه

 دکترای تخصصی

ghazizadeh_kazem@yahoo.com،

 

علوم قرآن، حدیث: اجتماعی، حکومتی

49                 

قائمی نیا، علیرضا

 دکترای تخصصی

دانشیار

qaeminia@yahoo.com

09122535182

 ، زبان شناسی، حدیث

50                 

کافی، عبدالحسین

 دکترای تخصصی

 سایر

ahk1378@gmail.com

02517176228  

کلام ، حدیث

51                 

کریمیان، محمود

 سطح 3 حوزه

 

karimian.mahmood@yahoo.com  

 

حدیث، فقه الحدیث

52                 

گلزاری، محمود ،

دانشیار

 

mahmoud.golzari@gmail.com

 

 

53                 

 لطفی، سید مهدی

 دکترای تخصصی

 

دانشیارmhdlotfi@yahoo.com

03137933017

 ،

54                 

مجلسی راد، زینب

 دکترای تخصصی

 

zmajlesi@gmail.com

02177164124

 ،

55                 

محققیان گورتانی، حسین

  سطح 3 حوزه

 

mohgeg@yahoo.com

0251778630

 ،

56                 

محمد قاسمی، حمید

 دکترای تخصصی

دانشیار

hasemi831@yahoo.com

01513110744

 

57                 

مرادی، محمد

  دکترای تخصصی

، استادیار

moradi.215@gmail.com

37176626،

 حدیث، تفسیر، تأویل حدیث

58                 

میرزائی، پوران

 دکترای تخصصی

استادیار

mirzaee785@gmail.com

02155934152

حدیث مشکل الحدیث

59                 

میرصانع، سیدمحمدباقر،

سایر

سایر

mirsanea.m@hadith.ir

02532810790،

 حدیث، اخلاق

60                 

مسجدی، حیدر

 سطح 4 حوزه

 استادیار

masjedi.1967@gmail.com ،

 

فقه الحدیث

61                 

مسعودی، عبدالهادی

 سطح 4 حوزه

 دانشیار

h.masoudy@gmail.com

025171766  ،

حدیث ، فقه الحدیث، احادیث موضوعه، نقد الحدیث

62                 

مفتح، محمدهادی

 دکترای تخصصی

 استادیار

mhmofateh@yahoo.com

02532928495

حدیث، حدیث فقهی

63                 

ملکی، محمود

  دکترای تخصصی،

سایر

basaer14@gmail.com

02537176161

 حدیث، کتابشناسی احادیث

64                 

موسوی، سید اکبر

  دکترای تخصصی،

استادیار

 tanyani_110@yahoo.com

02532902997

حدیث، جریان شناسی، کلام

65                 

موسوی، سید محسن،

دکترای تخصصی

استادیار دانشگاه مازندران

sm.musavi55@gmail.com

09127498125

حدیث، شخصیت شناسی، کلام

66                 

موسوی نژاد، سیدعلی،

دکترای تخصصی

استادیار

mousavi70@yahoo.com ،

 

حدیث، احادیث زیدیه، مکاتب حدیثی

67                 

نجارزادگان، فتح الله

 دکترای تخصصی

 استاد دانشگاه تهران

 najarzadegan@ut.ac.ir

02516166163،

حدیث، احادیث تطبیقی، تحریف قرآن

68                 

 نصرتی، شعبان ،

دکترای تخصصی

استادیار

 nosrati546@yahoo.co ،

 

حدیث کلام

69                 

نفیسی، شادی،

دکترای تخصصی

دانشیار دانشگاه تهران

naficy_z@yahoo.com

09126056816

حدیث

70                 

 هادوی، اصغر

 دکترای تخصصی

استادیار دانشگاه شاهد

 hadavika@gmail.com ،

 

حدیث، احادیث اقتصادی، تحلیل کیفی

71                 

 ولایتی، مریم

 دکترای تخصصی

 استادیار

m_velayati85@yahoo.com

02155973805

حدیث، مستشرقان، فقه الحدیث

               

  

نام داور رشته تخصصی وابستگی سازمانی
سیدعلی آقایی عضو هیئت علمی
اسماعیل اثباتی استادیار دانشکده الهیات دانشگاه علامه طباطبایی
محسن احتشامی نیا استاد دانشگاه آزاد تهران مرکزی
محمد مهدی احسانی فر پژوهشگاه قرآن و حدیث- پژوهشکده علوم و معارف حدیث
مهدی احمدپور
سید حسن اسلامی اردکانی عضو هیئت علمی دانشگاه ادیان و مذاهب، گروه دین شناسی
عمید رضا اکبری دانشجوی دکتری دانشگاه قم
نوروز امینی استادیار دانشگاه گیلان
سیدمحمدعلی ایازی استادیار علوم قرآن حدیث
حمید باقری عضو هیأت علمی دانشگاه تهران
فرید براتی سده استادیار دانشگاه قرآن و حدیث
امیر بنی عصار
محمد حسین بهرامی عضو هیئت علمی جامعه المصطفی (ص) العالمیه
عباس پسندیده دانشگاه قرآن و حدیث
سهیلا پیروزفر هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد
جواد جعفری زنجانی مدیر حوزه علمیه استان زنجان
قاسم جوادی
هادی حجت عضو هیات علمی و معاون آموزشی دانشگاه قران و حدیث
علی حسن نیا استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه شاهد
سید علیرضا حسینی دانشگاه قرآن و حدیث
سید مهدی حسینی هیات علمی داخلی و پژوهشگر ارشد پژوهشکده تفسیر اهل بیت علیهم السلام
سید علی حسینی خضرآباد
سید محمد حسن حکیم پژوهشکده علوم و معارف حدیث
ناصر حیدرزاده دانشگاه قرآن و حدیث
حسن حیدری دانشگاه قرآن و حدیث
جمال الدین حیدری فطرت حوزه علمیه قم
هادی خالقی پژوهشگر پژوهشگاه قرآن و حدیث
علی اکبر خدامیان
سمیه خلیلی آشتیانی عضو هیات علمی گروه معارف اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب
علی خنیفرزاده دانشگاه قرآن و حدیث
محمدامین خوانساری علوم حدیث استادیارپژوهشگاه قرآن و حدیث
سید علی دلبری دانشیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی
علی راد دانشیار پردیس فارابی دانشگاه تهران
احمد ربانی خواه استادیار دانشگاه پیام نور
محمد کاظم رحمان ستایش
محمدکاظم رحمتی
محمدحسن رستمی
محمدجعفر رضایی پژوهشگر
رسول رضوی استادیار گروه کلام دانشکده علوم حدیث
محمد رنجبر حسینی عضو هیئت علمی دانشگاه قرآن و حدیث گروه کلام وعقاید
کاوس روحی برندق علوم حدیث عضو هیئت علمی علوم قرآن و حدیث دانشگاه تربیت مدرس
مجید زیدی جودکی دانشگاه اراک
مهدی ساجدی
محمد تقی سبحانی نیا عضو هیأت علمی دانشگاه قرآن و حدیث
محمد رضا سبحانی نیا عضو هیات علمی و استادیار دانشگاه قرآن و حدیث
احسان سرخه ای پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
مهدی سلیمانی آشتیانی مدیر حوزه ریاست پژوهشکده علوم حدیث
علی سلیمی عضو هیئت علمی
ابراهیم شفیعی سروستانی دانشگاه قرآن و حدیث، دانشکده علوم و معارف اسلامی، گروه فقه و حقوق
احمد شهدادی
روح الله شهیدی دانشگاه تهران پردیس قم
نعمت الله صفری فروشانی
محمدحسین طالبی دانشیار فلسفه حقوق پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
سید کاظم طباطبایی استاد دانشگاه فردوسی مشهد
سید محمدعلی طباطبایی پژوهشگر پژوهشگاه قرآن و حدیث
سید محمد کاظم طباطبایی مسئول پژوهشکده علوم و معارف حدیث
محمد عافی خراسانی طلبه حوزه علمیه قم. دانشجوی ارشد علوم قرآن و حدیث پردیس فارابی دانشگاه تهران
محمد عالم زاده نوری
مهدی عباسی
مهدی غلامعلی
ابوالفضل فتحی علوم حدیث عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
علی اکبر فراتی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
اعظم فرجامی عضو هیات علمی گروه الهیات دانشکده ادبیات دانشگاه رازی
حفیظ الله فولادی هیات علمی پژوهشگاه حوزه ودانشگاه
محمد قندهاری فارغ التحصیل / دانشگاه تهران
عبدالحسین کافی پژوهشگر پژوهشکدۀ علوم و معارف حدیث؛ مدرس دانشگاه قرآن و حدیث
احمد کریمی دانشیار گروه کلام، دانشکده علوم و معارف اسلامی، دانشگاه قرآن و حیث
رضا کریمی هیات علمی دانشگاه قم، استادیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه قم، قم، ایران
محمود کریمیان
محمود گلزاری
سید مهدی لطفی هیات علمی دانشگاه اصفهان
زینب مجلسی راد دانشجوی دانشگاه تهران پردیس فارابی
حسین محققیان گورتانی پزوهشگر و مدرس مرکز تخصصی حدیث حوزه
حمید محمد قاسمی دانشگاه آزاد اسلامی
محمد مرادی استاد
مهدی مردانی(گلستانی) استادیار پژوهشکده علوم اسلامی رضوی، وابسته به بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی
حیدر مسجدی
عبدالهادی مسعودی ریاست پژوهشکده تفسیر اهل بیت پژوهشگاه دارالحدیث
محمدهادی مفتح عضو هیأت علمی دانشگاه قم
محمود ملکی معاون گروه تفسیر دانشگاه قرآن وحدیث
مهدی مهریزی استاد دانشگاه علوم تحقیقات
سید محسن موسوی عضو هیئت علمی
سید اکبر موسوی تنیانی دانشجوی دکتری دانشگاه ادیان
پوران میرزائی دانشیار گروه حدیث دانشکده علوم و معارف حدیث دانشگاه قرآن و حدیث
سیدمحمدباقر میرصانع عضو گروه اخلاق نظری
فاضله میرغفوریان عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق ع
زهره نریمانی استادیار. دانشگاه علوم ومعارف قرآن کریم
شعبان نصرتی
مهدی نصرتیان استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه قرآن و حدیث
شادی نفیسی دانشگاه تهران
اصغر هادوی استادیار/دانشگاه شاهد
مریم ولایتی مدرس/دانشگاه قرآن و حدیث
مریم ولایتی کبابیان مدرس/دانشگاه قرآن و حدیث