نگاهی نو بر روایات تاریخ‏گذاری روایات حضرت محمد۹ به مکی و مدنی

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای علوم قرآن و حدیث پردیس فارابی دانشگاه تهران

2 دانشیار پردیس فارابی دانشگاه تهران

3 دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث، پردیس فارابی دانشگاه تهران

چکیده

وجود احادیث جعلی در بین روایات رسول خدا۹ و ائمه‏هدی: واقعیتی غیر قابل انکار است. در این نوشتار دربارۀ آغاز جعل حدیث، کیفیت حدیث جعلی، معیار بازشناسی روایات ساختگی عمدی از غیر عمدی و وجود روایات جعلی در کتب معتبر حدیثی پرسش‏هایی طرح شده است و پاسخی شایسته یافته است. دستاورد مقالۀ حاضر آن است که روایات جعلی عمدی در بین روایات شیعه و سنی قبل از تدوین کتب حدیثی فراوان بوده است ولی فقها و محدثان با راهنمایی اهل بیت: روایات جعلی را از میراث حدیثی پاکسازی کرده اند و از این رو دانشمندان شیعی از توصیف روایت جعلی در کتب معتبر شیعی - جز در مواردی قطعی ـ باید پرهیز کنند.

کلیدواژه‌ها