جریان‏های حدیثی شیعۀ کاشان در قرون پنجم و ششم

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه کاشان

2 دانشیار دانشگاه کاشان

چکیده

بررسی یک حوزۀ حدیثی، کمک قابل توجهی به تبیین تاریخ تحولات حدیث یک منطقه می‏کند. معرفی عالمان حدیثی حوزۀ کاشان در محدودۀ قرون پنجم و ششم و بررسی کتب نگاشته‏شده توسط آنان، شناسایی اندیشه‏های حدیثی غالب بر این حوزه را در پی‏داشته و در نهایت تأثیر و تأثرات این حوزه را بر سیر حوزه‏ها مشخص خواهد کرد. این جستار - که با روش توصیفی تحلیلی سامان‏یافته - به این نتیجه رسیده که دو جریان شاخص در این قرون بر حوزۀ حدیثی کاشان حاکم بوده است: اول، جریان فقه‏محور شامل راویانی با عنوان فقیه و قاضی که شخصیت ممتاز این جریان، قطب‏الدین راوندی است و در آثار او ارتباطات فراوانی بین حوزۀ کاشان و حوزۀ بغداد می‏توان یافت. دوم، جریان حدیثی‏ـ ادبی شامل محدثانی ادیب که شخصیت گمنام و برجستۀ این جریان، سید ابوالرضا راوندی است که با در اختیار‏داشتن نسخه‏های اصیل از کتب شیعه و انتقال میراث حدیثی بغداد به کاشان، مسبّب حضور و رفت و آمد عالمانی بزرگ از سیر مراکز حدیثی، برای اقامت و تصحیح کتب حدیثی شیعه گردید.

کلیدواژه‌ها