تحلیل تفاوت‌ دیدگاه‌های قایلان به حجیّت اخبار آحاد در حوزۀ تفسیر

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار

2 دانشجوی دکتری علوم قران و حدیث ـ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات.

چکیده

بحث از خبر واحد و حجیت آن، یکی از مباحث مهم و اثر گذار در عرصه‌‌های مختلف علوم دینی است. یکی از این عرصه‌‌ها حوزه تفسیر قرآن است. صاحب نظران حوزه تفسیر قرآن دیدگاه‌‌های مختلفی در بارۀ حجیت خبر واحد در تفسیر دارند. برخی آن را حجت دانسته و برخی به عدم حجیت آن باور دارند. بعضی نیز راهی میانه در پیش گرفته و پذیرش حجیت آن را به قیودی منوط کرده‌‌اند. در این نوشتار، به تحلیل تفاوت دیدگاه‌‌های قایلان به حجت اخبار آحاد در حوزه تفسیر پرداخته شده است و پس از بیان دیدگاه ایشان و نتیجه اثرگذار آن، دیدگاه پذیرفتنی‌‌تر را معرفی کرده است.

کلیدواژه‌ها