تحلیل موضوعی مقالات نشریات علمی – پژوهشی حوزه علوم حدیث منتشره بین سال‌های 1386 – 1390

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه قم

2 استادیار دانشگاه قم

3 دانشجوی دکتری الهیات دانشگاه آزاد اسلامی - واحد علوم و تحقیقات و عضو هیات علمی دانشگاه قم

چکیده

هدف پژوهش حاضر، تعیین میزان پراکندگی و گرایش موضوعی مقالات حوزه علوم حدیث در نشریات علمی – پژوهشی  بین سال‌های ۱۳۸۶- ۱۳۹۰ می‌باشد.
روش:  روش پژوهش تحلیل محتوا است. در این روش مقالات از لحاظ موضوعی تحلیل شده­اند. مبنای تعیین موضوع، مقوله­های استخراج شده از اصطلاحنامه علوم حدیث است.
یافته‌ها و نتایج:  از مجموع 357 مقاله ارائه شده، 342 عنوان مقاله تألیفی و 8 عنوان مقاله ترجمه‌ای  بوده است. بیشترین سهم ارائه مقالات با 8/53% به متخصصان با مدرک تحصیلی دکتری اختصاص دارد و از نقطه نظر رتبه علمی، بیشترین مشارکت در بین اعضای هیأت علمی مربوط به استادیاران بوده است. سهم مردان در تالیف و انتشار مقالات حوزه علوم حدیث 7/87% و سهم زنان  3/12% بوده است. از مجموع مقالات مورد بررسی، 7/62% دارای یک نویسنده، 9/33% دو نویسنده و 4/3% دارای سه نویسنده بوده است. از نقطه نظر وابستگی سازمانی، دانشگاه تهران در صدر موسسات آموزشی  پژوهشی قرار گرفت. تحلیل موضوعی مقالات نشان داد که بیشترین سهم در مقوله­های اعم علوم حدیث، به مقوله "پژوهش­های جدید حدیثی" با 37%، اختصاص داشته و موضوعات "علم درایه" با 4/15% و "احوال روایت" با 6/14% در مرتبه­های بعدی قرار گرفتند.

کلیدواژه‌ها