واکاوی پیوند مهارت سواد اطلاعاتی با حدیث‏ پژوهی؛ ضرورت، چگونگی و پیشنهادها

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسنده

هیات علمی دانشگاه قم، مربی گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه قم، قم، ایران

چکیده

نگارنده در این مقاله ابتدا به تعریف سواد اطلاعاتی و ضرورت و فایدۀ آن در تسریع روند پژوهش و ترویج دانش می‏پردازد، آنگاه اهداف حدیث‏پژوهی را در چهار گروه پی می‏گیرد: تحقیق و تبیین، ترویج و گسترش، دفاع و پاسخ‏گویی، تربیت و عمل. در هر یک از این هدف‏ها، کاربرد سواد اطلاعاتی نشان داده شده است. آنگاه بیش از بیست پیشنهاد برای اجرایی کردن این مسیر ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها