دوره و شماره: دوره 26، شماره 2 - شماره پیاپی 100، ناشر، تابستان 1400، صفحه 1-272 

سخن سردبیر

2. سرمقاله

صفحه 4-13

سید محمد کاظم طباطبایی


8. آموزه نفی صفات در احادیث شیعه

صفحه 122-144

محسن زارع پور؛ رضا برنجکار