زمینه‏ های پدیدآمدن حدیث مشکل

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسنده

مسئول پژوهشکده علوم و معارف حدیث

چکیده

دانش مشکل الحدیث یکی از شاخه‏ های مهم دانش‏های حدیثی است. فهم احادیث مشکل و دست‏یابی به مراد معصومان، نیازمند ساز و کاری منطقی و علمی است که اولین مرحله آن آگاهی از زمینه‏ های پدید آمدن مشکل و سپس پیگیری حل دشواری‏ های حدیث است. این نگاشته با استقصای روایات مشکل در مجموعه منابع حدیثی شیعه و سنی دوازده زمینه‏ پدید آمدن مشکل الحدیث را با این عناوین مطرح کاویده و به حوزه‏های مربوط ازجاع داده ‏است: 1. آسیب‏ های دامن‏گیر، 2. غرابت واژه، 3. چند معنایی واژه، ۴. وجود اصطلاح، ۵. پیچیدگی یا ابهام ساختار، ۶. بیان مجازی، 7. جدا افتادن از قرینه‏ها، 8. اسباب ورود حدیث، 9. والایی محتوا،
10. تخصصی بودن روایت، 11. اختلاف و ناسازگاری درونی، 12. تعارض و ناسازگاری بیرونی

کلیدواژه‌ها