دوره و شماره: دوره 26، شماره 1 - شماره پیاپی 99، ناشر، بهار 1400، صفحه 1-177 

شناسنامه علمی شماره

1. شناسنامه علمی

صفحه 1-2


پژوهشی

2. آسیب‏شناسی مبانی اعتبارسنجی روایات تفسیری معصومان:

صفحه 3-30

علی اکبر بابایی؛ محمد علی مروجی طبسی


3. مطالعه تطبیقی منهج مزارنگاری در کتب اربعه

صفحه 31-49

فاطمه سادات نقیبی؛ مهدی مهریزی؛ سید محمدباقر حجتی؛ سید ابوالقاسم نقیبی


5. روش‏های اعتبارسنجی منابع حدیثی با تکیه بر آثار شیخ صدوق

صفحه 68-90

معصومه طاهریان قادی؛ سید محسن موسوی؛ مهدی تقی زاده طبری


8. اندازه‏گیری پای‏بندی علّامه حلّی به سند محوری در نقد حدیث

صفحه 132-149

عماد مرادی؛ حمیدرضا فهیمی تبار؛ پرویز رستگار جزی