دوره و شماره: دوره 26، شماره 1 - شماره پیاپی 99، ناشر، بهار 1400، صفحه 1-177 
3. مطالعه تطبیقی منهج مزارنگاری در کتب اربعه

صفحه 31-49

10.22034/hs.2021.13155

فاطمه سادات نقیبی؛ مهدی مهریزی؛ سید محمدباقر حجتی؛ سید ابوالقاسم نقیبی


5. روش‏های اعتبارسنجی منابع حدیثی با تکیه بر آثار شیخ صدوق

صفحه 68-90

10.22034/hs.2021.13157

معصومه طاهریان قادی؛ سید محسن موسوی؛ مهدی تقی زاده طبری