مطالعه علم‏ سنجی فصلنامه علوم حدیث

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی دانشگاه قم، استادیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه قم، قم، ایران

2 ;کارشناس ارشد دانشگاه قم، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه قم، قم، ایران

چکیده

مجلات علمی مهم‏ترین ابزار اشاعه یافته‏های تحقیقاتی محسوب می‏شوند و نیاز است مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرند. بررسی وضعیت مجلات با رویکرد علم‏سنجی از جمله مهم روش‏های ارزیابی عملکرد علمی آن‏هاست. پژوهش حاضر در نظر دارد، فصلنامه «علوم حدیث» را به عنوان اولین و مؤثرترین نشریه در زمینه علوم حدیث، با رویکرد علم‏سنجی مورد مطالعه و بررسی قرار دهد. این پژوهش به شکل پیمایشی و با رویکرد علم‏سنجی انجام شده است. تمامی مقالات فصلنامه علوم حدیث شامل 460 مقاله، جامعه این پژوهش را تشکیل می‏دهد. داده‏ها از پایگاه ISC استخراج شده و با فنون هم‏رخداد واژگان و شبکه هم‏نویسندگی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. نتایج بررسی داده‏ها نشان داد که شبکه موضوعی فصلنامه بر اساس تکنیک هم‏رخداد واژگان از 11 خوشه تشکیل شده است. همچنین شبکه هم‏نویسندگی از دو خوشه اصلی و سیزده خوشه کوچک تشکیل شده است. بزرگ‏ترین خوشه با محوریت محمدکاظم رحمان ستایش شکل گرفته است محوریت پرتولیدترین دانشگاه، دانشگاه تهران بود، اما نقش دانشگاه قرآن و حدیث، دانشگاه فردوسی مشهد و دانشگاه قم نیز قابل توجه بود. بیشتر مقالات به شکل تک‏نویسندگی بودند؛ یعنی 39۶ مقاله (8۶ درصد) به شکل تک‏نویسنده بوده‏اند و رتبه دوم با 13 درصد به مقالات دو نویسنده‏ای اختصاص دارد. نتایج این پژوهش می‏تواند بالقوه اطلاعاتی برای تصمیم گیری درباره این فصلنامه در اختیار مسئولان آن قرار دهد تا درباره روندهای موضوعی پیش رو بازاندیشی کنند. نویسندگان و پژوهش‏گران می‏توانند از نتایج این تحقیق برای تعیین موضوعات پژوهشی و نشر آثار خود در فصلنامه استفاده کنند.

کلیدواژه‌ها