تحلیل محتوای اخبار ناظر به جامعیت قرآن در بخش علم ائمّه به «ماکان و ما یکون» در کتاب الکافی

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه علوم ومعارف قرآن کریم. دانشکده علوم قرآنی مشهد.

2 کارشناس ارشد علوم قرآن و. حدیث

10.22034/hs.2022.50158.3134

چکیده

با توجه به فاصلۀ زمانی صدور روایات تاکنون، احتمال جعل و تغییر برخی واژگان احادیث قوت می‌یابد. لذا باید جهت درک مقصود کلام معصومین، از الگویی مناسب برای تحلیل و فهم روایات استفاده گردد. این پژوهش با روش «تحلیل محتوا» خوانش جدیدی از روایات ناظر به جامعیت قرآن که مشعر به علم ائمه  به «ما کان و ما یکون» در "الکافی" آمده را ارائه نماید. نتیجه آن‌که: الف: از مجموع 6 روایت، تنها یک روایت مرتبط با بحث جامعیت قرآن و علم ائمه بوده که مؤیدات روایی در"الکافی" و بعضی کتب روایی دارد که زنجیروار به یکدیگر متصلند؛ گویی وحدت زمانی، مکانی و صدوری دارند. ب: ماده"علم" و واژه "کتاب" بیشترین فراوانی در این‌گونه روایات دارد. ج:عامل اصلی صدور این روایات سوق دادن مردم به سمت اهل‌بیت در تقابل با رأی و قیاس است؛ که به‌تدریج طرفداران زیادی یافت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات