پرسش‌های متداول

شیوه نامه ارزیابی مقالات فصلنامه علمی ـ پژوهشی «علوم حدیث»‏

بسمه تعالی و له الحمد


 


‏1. ارزیابی اولیه مقالات ارسالی توسط سردبیر / دبیر هیأت تحریریه / مدیر داخلی مجله (یک ماه)‏


ـ فاقد صلاحیت به دلیل قرار نگرفتن در اولویت مجله، عدم تناسب با موضوع مجله، عدم رعایت ‏ضوابط نگارش مجله: مردود


ـ  تأیید صلاحیت برای چاپ: ارسال برای ارزیابی


2. ارزیابی دوم توسط دو نفر از اساتید داور (سه ماه)‏


ـ عدم تأیید محتوای مقاله: مردود


ـ طرح نظرات جزئی جهت بهبود محتوای مقاله: ارسال برای مؤلف


ـ طرح نظرات کلی جهت تغییر ساختار مقاله: ارسال برای داور سوم


ـ عدم تأیید محتوا و ساختار: مردود


ـ طرح نظرات جزئی جهت بهبود ساختار: ارسال برای مؤلف


 


3.  مطابقت انجام اصلاحات در مقاله توسط دبیر هیأت تحریریه / مدیر داخلی مجله (15 روز)‏


ـ عدم انجام اصلاحات (کلی و جزئی): مردود


ـ انجام کامل اصلاحات: ارسال به هیأت تحریریه جهت تصمیم گیری


 


4. ارزیابی سوم توسط اعضای هیأت تحریریه مجله (دو ماه)‏


ـ پذیرش و قرار گرفتن در اولویت: تأیید و ارسال نامه پذیرش


ـ عدم پذیرش و قرار نگرفتن در اولویت: مردود


-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:right 42.75pt; direction:rtl;unicode-bidi:embed'>7.           روزآمد ساختن راه‌کارهای حل مسائل و معضلات جامعۀ اسلامی با تکیه بر ظرفیت‌های حدیثی