بررسی و ارزیابی وجوه جمع بین روایات «اهل الذکر» و سیاق آیات (43 سوره نحل و هفتم سوره انبیا) در دیدگاه مفسران

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه تهران پردیس قم

2 کارشناس ارشد علوم قرآن و حدیث

چکیده

قرآن کریم در دو مورد (سوره نحل، آیه 43 _ 44 و سوره انبیا، آیه 7) مرجعیت «اهل الذکر» را، دست کم در حوزه معارف دین، پذیرفته است. در مورد اصطلاح‌شناسی این تعبیر در بین قرآن پژوهان دو نظریه عمده به چشم می‌خورد: جمعی که با استناد به سیاق آیات، آنان را اهل کتاب، اهل علم و ... دانسته اند و بر نظریه ارجاع مشرکان به آنان تأکید کرده اند و جمعی که با استناد به روایات انبوه شیعی و برخی از روایات اهل تسنن، آنان را (اهل بیت علیهم السلام) قلمداد کرده و اهل الذکر را، به پیروی از آهنگ روایات، در این معنا منحصر می‌دانند. در این میان برخی از مفسران کوشیده‌اند وجه جمعی بین این دو دیدگاه فراهم آورند، بازخوانی و ارزیابی وجوه جمع بین این دو نظریه در دو سطح تنزیل و تأویل آیات، مدنظر این پژوهش است.

کلیدواژه‌ها