چند گانگی اسم اعظم در حدیث

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

واژه «اسم» و مشتقات آن از واژه‏های بسیار پرکاربرد در علوم اسلامی (اعم از علوم نقلی و عقلی) است. این مقاله با روش کتابخانه‏ای در گردآوری مطالب و شیوه اسنادی در نقل دیدگاه‏ها و روش تحلیل محتوا در تحلیل داده‏ها این مسأله را بررسی کرده است که از روایات فریقین (شیعه و اهل تسنن) که در آنها اسمای لفظی گوناگون به عنوان اسم اعظم ذکر شده است، وحدت اسم اعظم لفظی مستفاد است و یا تعدد آن؟ و به این نتیجه دست یافته است که اسمای الهی که در احادیث به عنوان اسم اعظم خدا به شمار آمده است، همه در یک ردیف نیستند، بلکه اسم اعظم‏های موجود در احادیث خود دارای مراتب متعدد هستند و در نتیجه، اسم‏های اعظم لفظی معبر از آنها نیز چند گانه است و در این میان، اسمی که از میان اسم‏های اعظم از عالی‌ترین مرحله برخورداراست، «اسم اعظم اعظم» است.

کلیدواژه‌ها