دوره و شماره: دوره 16، شماره 62، زمستان 1390، صفحه 3-219 
6. مؤلفه‌های احساس سعادتمندی در احادیث با رویکرد روانشناختی

صفحه 119-140

عباس پسندیده؛ محمود گلزاری؛ عبدالهادی مسعودی


8. حدیث پشیمانی

صفحه 175-198

محمد الله اکبری