دوره و شماره: دوره 20، شماره 78، اسفند 1394، صفحه 1-185 

علمی پژوهشی

مفهوم شناسی و بررسی چگونگی تأویل احادیث در مکتب عقلی ملاصدرا

صفحه 3-22

اشرف السادات شنایی؛ سید محمدکاظم طباطبایی


تأثیر شناخت احکام حکومتی در فهم حدیث

صفحه 117-142

حسین محققیان؛ محمدکاظم رحمان ستایش


اسماعیل بن مرّار در آینه نقد

صفحه 164-180

فریبا رضازاده کهنکی؛ مهدی تقی زاده طبری