دوره و شماره: دوره 24، شماره 4 - شماره پیاپی 94، اسفند 1398، صفحه 1-236 

ترجمه چکیده ها

چکیده عربی مقالات

صفحه 229-234

حیدر مسجدی